Reglement

Hieronder vind je de meest recente versie van het Huishoudelijk Reglement. Dit reglement geldt als leidraad voor zaken aangaande de organisatie en voor de afwikkeling van problemen binnen de vereniging.

Lidmaatschap

 • Iedereen tussen de 14 en 30 jaar kan lid worden. Hierbij krijgen personen uit de LEG dorpen voorrang en zal er bij een door het bestuur vast te stellen maximum een tijdelijke ledenstop worden ingevoerd;
 • Het lidmaatschap is geldig vanaf datum van toelating tot januari van het daaropvolgende jaar. Dit lidmaatschap dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. Bij inschrijving wordt voor- en achternaam geregistreerd op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Tevens worden adresgegevens en geboortedatum geregistreerd;
 • Bij binnenkomst wordt lidmaatschap gecontroleerd. Introducees/niet-leden zijn verplicht om zich bij binnenkomst te legitimeren en te registreren. Bij het tweede bezoek dienen deze personen zich lid te maken.

Openingstijden

 • Soosavonden vinden plaats op woensdagavond (oneven weken) van 20.00 uur tot 00.00 uur en op vrijdagavond (tijdens de themafeesten) van 20.30 uur tot 02.00 uur, tenzij anders aangegeven. Hierbij wordt er 15 minuten voor de aangegeven sluitingstijd geen drank en/of versnaperingen meer verkocht. Voor het bereiken van de aangegeven sluitingstijden moet de bezoeker zich buiten het soosgebouw bevinden.

Ordehandhaving

 • Het is verboden zich met drankglazen, flesjes, blikjes en/of andere voorwerpen welke toebehoren aan de vereniging buiten de soosruimte te bevinden;
 • Het gebruik en/of de handel van soft- en harddrugs in en rondom de soosruimte is verboden evenals het dragen van steek-, slag- en/of vuurwapens. Bij constatering wordt politie ingeschakeld;
 • Bij het plegen van diefstal, vernieling of geweld zullen het bestuur en medewerkers u overdragen aan de politie. Hiervan zullen wij aangifte doen;
 • Het is verboden beledigingen te uiten, te discrimineren of een andere bezoeker seksueel te intimideren. Hiervan zullen wij aangifte doen;
 • Het is verboden om in de directe omgeving van het gemeenschapshuis geluidsoverlast te veroorzaken;
 • Tijdens de openingstijden wordt toezicht gehouden buiten de soosruimte van ’t Waeske, te weten de oprit naar ’t Tuurhoes toe en de parkeerplaats achter de kerk. Er wordt gecontroleerd op het gebruik van alcohol buiten en het mee naar binnen nemen van kleine flesjes sterke drank. Bij twijfel wordt de bezoeker de toegang geweigerd;
 • Het stallen van fietsen en parkeren van auto’s dient te geschieden in de daarvoor bestemde rekken en parkeergelegenheden;
 • Wanneer een lid de huisregels, het huishoudelijk reglement en/of de statuten overtreedt, zich niet houdt aan de beslissingen van het bestuur of zich binnen de vereniging aan wangedrag schuldig maakt, kan het bestuur hem of haar voor bepaalde of onbepaalde tijd als lid van de vereniging schorsen. Voor de duur van de schorsing vervallen alle aan het lidmaatschap verbonden rechten, maar blijven de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen onverkort in stand, voor zover dit naar oordeel van het bestuur noodzakelijk is. De geschorste staat beroep open op een algemene ledenvergadering. Tevens wordt, wanneer het bestuur hiertoe beslist, aangifte/melding gedaan bij politie;
 • Het bestuur behoudt zich het recht om bezoekers de toegang tot de soosruimte te weigeren, zonder hiervoor verantwoording te hoeven afleggen aan deze bezoeker.

Drank

 • Er wordt geen alcoholische drank verstrekt aan gasten onder de 18 jaar en sterke drank wordt niet verstrekt;
 • Bezoekers vanaf 18 jaar krijgen een bandje bij binnenkomst uitgereikt en zijn verplicht dit zichtbaar te dragen;
 • Aan bezoekers die niet in het bezit zijn van een bandje, wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.
 • De vrijwilliger achter de bar controleert bij ieder bestelling strikt of de besteller een bandje heeft. Geen bandje = geen alcohol;
 • Bij wederverstrekking van alcoholhoudende dranken wordt zowel de gebruiker als de verstrekker hierover direct aangesproken en krijgen beiden een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing krijgen beide personen een verbod/schorsing van één maand. Terugkomst kan alleen als er vooraf een gesprek heeft plaatsgevonden met minimaal twee bestuursleden;
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank te gebruiken in en rondom de soosruimte. Bij constatering hiervan wordt toegang geweigerd;
 • Het is niet toegestaan om in de soosruimte gekochte drank elders te nuttigen dan in de soosruimte;
 • Indien een bezoeker in beschonken toestand verkeert zal aan hem of haar geen drank meer worden verstrekt. Als de situatie dit vereist, wordt de persoon opgevangen en naar een gepaste oplossing gezocht.